PRZEZNACZENIE

Racjonalne wykorzystanie

Nasz wkład w gospodarkę obiegu zamkniętego w sektorze rolniczym. Nasze rozwiązania pozwalają na maksymalne wykorzystanie biogazu i pofermentu. Zaufaj ponad 20-letniemu doświadczeniu i sile innowacji.

Koncentracja na gospodarce obiegu zamkniętego

Przemysł rolniczy jest znaczącym konsumentem paliw kopalnych i nawozów chemicznych. Celem większości krajów, poprzez politykę rządową, jest zmniejszenie tej zależności z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Odnawialne źródła energii są po prostu nieuchronnym kierunkiem – musimy jedynie z nich korzystać!

Nasze sposoby wykorzystania

Na początku lat 90-tych stworzono w w Niemczech pierwsze warunki ramowe w celu wspierania rozwoju systemów energii odnawialnej. Wprowadzona w 2000 roku ustawa „Erneuerbaren Energien Gesetz” (EEG – ustawa o energii odnawialnej) umożliwiła rozwój wysoce progresywnej branży energii odnawialnej. Obecnie już około 50% niemieckiego zużycia energii elektrycznej jest wytwarzane z odnawialnych źródeł energii.

Wykorzystanie biogazu

Jednostki kogeneracyjne (CHP) o wszechstronnym zastosowaniu stanowią obecnie ekologiczną i efektywną technologię sprzyjającą ochronie klimatu. Oferowane urządzenia pracują zgodnie z zasadą kogeneracji, czyli zdecentralizowanego wytwarzania prądu i ciepła bezpośrednio w miejscu ich wykorzystania. Firma agriKomp oferuje indywidualne koncepcje energetyczne z zastosowaniem układów kogeneracyjnych. Opracowujemy zoptymalizowane jednostki kogeneracyjne wykorzystujące nowoczesną technikę silnikową o małej lub średniej mocy, renomowanych producentów, takich jak SCANIA.

System do uszlachetniania biogazu

Biogaz powstaje w sposób naturalny w wyniku rozkładu odpadów organicznych lub surowców odnawialnych. Wytwarzany biogaz jest mieszaniną gazów składającą się w 50 – 75% z metanu, 25 – 45% z dwutlenku węgla, niewielkich ilości wody i gazów śladowych, takich jak siarkowodór, tlen, azot, amoniak i wodór. Biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w odpowiednich jednostkach kogeneracyjnych. Ten rodzaj wykorzystania jest jednak silnie uzależniony od lokalizacji i nie wykorzystuje wszystkich zalet tego pierwotnego źródła energii. Poprzez uszlachetnianie biogazu do biometanu można rozwinąć wiele innych pozytywnych właściwości i zastosowań.

Następna generacja obróbki odpadów pofermentacyjnych

Składowanie i wykorzystanie gnojowicy i odpadów pofermentacyjnych prowadzi do coraz większych obciążeń finansowych dla operatorów biogazowni. Większość dostępnych obecnie na rynku procesów polega na redukcji objętości i koncentracji składników odżywczych.
Do tej pory jednak żaden proces nie był w stanie usunąć nadmiaru azotu pochodzącego z rolnictwa. Wysoki poziom azotanów w glebie i wodach gruntowych wynika m.in. z nadmiernego nawożenia gnojowicą zawierającą amon, odpadami przefermentowanymi i obornikiem stałym. Duża część stosowanego amonu przekształca się w glebie w azotan.

Nie znalazłeś wszystkich potrzebnych informacji?