Společnost

Ochrana Informací

GDPR –  Zásady při zpracování a ochraně osobních údajů

 

V souvislosti s účinností nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 –  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé též pod zkratkou GDPR, přijala společnost agriKomp Bohemia s.r.o. (dále jen společnost) tyto zásady zpracování osobních údajů.

Jejich cílem je poskytnout všem fyzickým osobám, o nichž zpracováváme jejich osobní údaje, jasné a srozumitelné informace o našich postupech při zpracování osobních údajů a přehledný výčet práv fyzických osob a informací, jak tyto práva mohou vůči nám uplatnit.

 

 1. Čí osobní údaje zpracováváme?

GDPR se vztahuje na osobní údaje fyzických osob. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace o fyzické osobě, s jejíž pomocí lze příslušnou fyzickou osobu identifikovat.

Zpracováváme osobní údaje těchto fyzických osob:

 • zákazníků, jimž jsou osoby, které s námi uzavřely kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo;
 • potencionálních zákazníků, jimž jsou osoby, se kterými jednáme za účelem přípravy smlouvy (objednávka, atd.), ač k uzavření smlouvy doposud nedošlo;
 • smluvních partnerů, kteří nám poskytují své služby či dodávají své výrobky;
 • zájemců o naši společnost, kterými jsou osoby, které nás kontaktovaly prostřednictvím e-mailu, položily nám dotaz na našich webových stránkách, stránkách na sociálních sítích, komunikovaly s námi telefonicky prostřednictví Hot-line, prostřednictvím chatovacích služeb nebo za použití jiných elektronických služeb;
 • návštěvníků sídla naší společnosti, tedy osob, které nás kontaktovaly osobně návštěvou našeho areálu, který je monitorován kamerovým systémem;
 • zaměstnanců, jimiž jsou fyzické osoby, které s naší společností uzavřely pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti;
 • uchazečů o zaměstnání, kteří projevili zájem o zaměstnání v naší společnosti.

Osobní údaje shora uvedených fyzických osob (jinak také subjektů údajů dle GDPR) zpracováváme jako správce osobních údajů, neboť si sami volíme účely a prostředky zpracování a odpovídáme za to, že námi prováděné zpracování je v souladu se zásadami GDPR.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace spočívající shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, použití, omezení nebo výmaz osobních údajů fyzických osob.

O shora uvedených fyzických osobách v  souvislosti s výkonem naší podnikatelské činnosti provádíme zpracování těchto kategorií osobních údajů:

 • Identifikační údaje umožňující identifikovat osobu, se kterou komunikujeme nebo jí poskytujeme naše služby (zejména jméno, příjmení, v případě našich zákazníků a smluvních partnerů také bydliště, sídlo nebo místo podnikání, datum narození, IČO, DIČ, název obchodní firmy, podpis, bankovní spojení, atd., v případě zaměstnanců dále rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, číslo sociálního a zdravotního pojištění);
 • Kontaktní údaje umožňující nám se s vámi spojit, zejména e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, IP adresu, atd.;
 • Osobní údaje obsažené ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík atd.);
 • Osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování služeb (údaje o uzavřených smlouvách, platební historii, změnách smluv, u zaměstnanců výše mzdy, mimořádné odměny, doba nemocenské, apod.);
 • Osobní údaje pro řádný výpočet daně z příjmu –  v případě, že zaměstnanci vznikne nárok na slevu na dani nebo na daňový odpočet, zpracováváme i osobní údaje rodinných příslušníků zaměstnance pro tyto účely (identifikační údaje dětí, manželky, manžela, atd.) a pro účely daňových slev (údaje o studiu, údaje o úvěru na bydlení, sjednaném životním pojištění, atd.);
 • Osobní údaje získané na základě komunikace mezi námi a fyzickou osobou (IP adresa, adresa na sociální sítě, polohové údaje, písemné zápisy z osobní komunikace, záznamy telefonické komunikace, písemnou a elektronickou komunikaci, chatovou a videochatovou komunikaci atd.);
 • Data z internetového prohlížeče –  v případě, že fyzická osoba povolí cookies ve svém webovém prohlížeči, získáváme analytická data o chování této fyzické osoby v prostředí internetu (bližší informace ke cookies jsou vždy uvedeny na webových stránkách);
 • Záznamy z kamerového systému – vyobrazení fyzické osoby.

 

 1. Jaký máme zákonný důvod pro zpracování vašich osobních údajů?

Osobní údaje od fyzických osob získáváme vždy v souvislosti s výkonem své činnosti. Nepotřebujeme  proto od fyzických osob získat souhlas se zpracováním osobních údajů. Naší povinností je všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme řádně informovat a poučit je o jejich právech.

Poskytnutí osobních údajů ze strany fyzické osoby je vždy dobrovolné.

Zpracovávané osobní údaje musíme uvést do smluv a tyto údaje dále zpracovávat pro plnění svých daňových povinností, pro účely trvání záruky, atd.

V případě zájemců o nás a osob, které s námi komunikovaly prostřednictvím Hotline zpracováváme pouze základní identifikační a kontaktní údaje, abychom mohli tazateli řádně odpovědět.

Hovory na Hotline jsou monitorovány a nahrávány za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných naší společností.

Kamerový systém v našem areálu a sídle ve Střelicích je umístěn tak, aby monitoroval pouze vnější prostory tohoto areálu a sklad, tak, aby byl chráněn náš majetek. Kamerový systém nemonitoruje kanceláře umístěné v naší administrativní budově. O umístění kamer jsou všichni návštěvníci řádně informování umístěním piktogramů.

Zákonnými důvody pro zpracování osobních údajů je:

 1. splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník nebo zaměstnanec, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka,
 2. splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. účetní a daňové předpisy, povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele),
 3. oprávněný zájem naší společnosti – zejména vedení evidence, vyřizování stížností, zamezení protiprávního jednání vůči zákazníkům, vymáhání pohledávek, nabídku našich dalších produktů zákazníkovi.

Při zasílání obchodních sdělení se dále řídíme zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Každý adresát je v našem obchodním sdělení informován o tom, kdo obchodní sdělení odesílá, že jde o obchodní sdělení a vždy má adresát jednoduše možnost odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení z naší strany v zápatí příslušného obchodního sdělení.

 

 1. Rozsah zpracování a doba zpracování

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pouze v nezbytně nutné rozsahu dle druhu služeb, které vám poskytujeme a v rozsahu stanoveném právními předpisy, kterými jsme při podnikání vázáni. Osobní údaje zpracováváme ručně i automaticky. Rozsah osobních údajů zpracovávaných o zákaznících, potencionálních zákaznících, ručitelích a smluvních partnerech, stejně jako  zaměstnancích a jejich rodinných příslušnících, vyplývá z právních předpisů upravující uzavírání kupních smluv, smluv o dílo a pracovních smluv. V ostatních případech zpracováváme pouze ty informace, které nám při komunikaci sdělíte (obvykle jde o e-mailovou adresu), zpracováváme také IP adresu, pokud s námi komunikujete prostřednictvím počítače a vaše uživatelské chování v internetovém prostředí, pokud povolíte ve svém počítači používání cookies.

Doba zpracování je dána především právními předpisy vztahujícími se k naší podnikatelské činnosti (zejména povinnost prokázat splnění daňových povinností a řádné vedení účetnictví, pracovně právní předpisy), podle nichž jsme povinni uchovávat dokumenty, na nichž jsou uvedeny vaše osobní údaje.

Z tohoto důvodu zpracováváme osobní údaje

 • zákazníků po dobu 10 let od uzavření poslední smlouvy;
 • potencionálních zákazníků po dobu 3 let od posledního kontaktu;
 • smluvních partnerů po dobu 10 let od uzavření poslední smlouvy;
 • zájemců o naši společnost po dobu 3 let od posledního kontaktu se zájemcem;
 • zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků po dobu 10 let od ukončení pracovněprávního vztahu, v případě dokladů pro výpočet starobního nebo invalidního důchodu zpracováváme osobní údaje vždy v rozsahu a po dobu stanoveném právními předpisy z této oblasti.
 • uchazečů o zaměstnání po dobu 2 let od posledního kontaktu s námi;
 • kamerové záznamy po dobu 7 dnů od jejich pořízení.

 

 1. Jaký je zdroj osobních údajů, jež zpracováváme a komu vaše osobní údaje předáváme?

 Zpracováváme výhradně osobní údaje, které nám předáváte či které sami svou aktivitou vytváříte. Nezískáváme jakékoliv osobní údaje od třetích osob, nekupujeme žádné databáze osobních údajů. Osobní údaje, které jsme od vás získali, předáváme výhradně subjektům, které pro nás zajišťují některé služby a které zaručují vysoký standard ochrany zpracovávaných osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, poskytující účetní, daňové či právní služby. V rámci oprávnění stanoveného právními předpisy jsme povinni zpracovávané osobní údaje poskytnout na základě žádosti státním orgánům, soudům a státem určeným dohledovým orgánům.

 

 1. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?
 • Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o vás zpracováváme. Obdržíte od nás písemně informaci o všech osobních údajích, které o vás zpracováváme, práva ostatních osob však nesmí být dotčena.
 • Máte právo požadovat opravu svých osobních údajů. Jakékoliv nepřesné, či neaktuální osobní údaje na základě vašeho podnětu opravíme či doplníme.
 • Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech, zejména pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, uplatnili jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů naší společností či odmítáte jejich výmaz z důvodů ochrany svých právních nároků či nesouhlasíte s jejich výmazem a požaduje namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Máte právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů (právo být zapomenut) v případech stanovených v GDPR. Za situace, kdy jsme dle právních předpisů povinni vaše osobní údaje zpracovávat, vám po tuto zákonnou dobu nebudeme moci vyhovět. Po uplynutí zákonem stanovené doby vždy vaše osobní údaje skartujeme (listiny), vymažeme (elektronické dokumenty) nebo provedeme jejich anonymizaci.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem naší společnosti. V tomto případě jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na naší straně nepřevažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Na základě vaší písemně uplatněné námitky
  bez zbytečného odkladu přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.
 • Máte právo na přenositelnost svých osobních údajů zpracovávaných naší společností v případě, že je zpracování vašich osobních údajů založeno na smlouvě, či její přípravě a zpracování je prováděno automatizovaně. Vaše osobní údaje vám předáme v běžném, strojově čitelném formátu nebo je předáme osobě, kterou určíte.

V případě, že nechcete, abychom vám zasílali do vaší e-mailové schránky informace o našich  novinkách, výhodných nabídkách, konferencích, vždy máte možnost v zápatí příslušného sdělení ohlásit, že si již nepřejete, abychom vám zasílali další obchodní sdělení.

 

 1. Jak svá práva můžete uplatnit?

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů z naší strany můžete uplatnit pouze písemně, v listinné formě zasláním na adresu našeho sídla. Proto, abychom vaše osobní údaje nepředali třetí osobě, či s nimi nenakládali v rozporu s právními předpisy, je nezbytné, aby byl váš podpis na uplatnění práv úředně ověřen. Na základě takto ověřené skutečnosti, zaevidujeme vaše uplatnění práv a do  30-ti dnů od doručení na adresu našeho sídla vás budeme informovat o tom, jaká opatření jsme na základě
vašeho uplatnění práv přijali. Dovolujeme si Vás upozornit, že zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti subjektů práv jsme oprávnění odmítnout či za jejich vyřízení uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízení této žádosti.

 

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnosti proti zpracování vašich osobních údajů  ze strany naší společnosti nebo   pokud se domníváte, že neplníme své povinnosti vztahující se zpracování vašich osobních údajů, a to dozorovému orgánu, kterým  je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

www.uoou.cz 

Tyto Zásady společnosti agriKomp Bohemia s.r.o. jsou platné od 25. 5. 2018

 

 

Prohlášení společnosti agriKomp GMBH O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Společnost agriKomp GmbH dodržuje platné zákony o ochraně údajů a ochranu vašich osobních údajů bere velmi vážně. Na našich internetových stránkách se osobní údaje zadávají pouze v nezbytném rozsahu. Získané údaje v žádném případě neprodáváme ani z jakéhokoli důvodu nepředáváme třetím osobám.
Níže uvedené prohlášení poskytuje přehled o tom, jak ochranu údajů zajišťujeme, jaký druh údajů a k jakému účelu získáváme. Na našich internetových stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

 

Ochrana údajů
Používání našich internetových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud se na našich stránkách požaduje vyplnění osobních údajů (jako např. jména, adresy nebo e-mailové adresy), je jejich uvedení, pokud možno, vždy dobrovolné. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím osobám. Je však nutné upozornit na to, že data nemusí být při přenosu pomocí internetu (např. při e-mailové komunikaci) vždy zcela zabezpečená. Stoprocentní ochrana údajů proti přístupu třetích osob není možná.

 

Soubory cookie
Na internetových stránkách se používají tzv. soubory cookie. Soubory cookie nezpůsobují na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Soubory cookie se používají k tomu, aby naše nabídka odpovídala potřebám uživatelů, byla efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a v prohlížeči.
Většina těchto námi používaných souborů jsou tzv. „Session-Cookies“, tedy krátkodobé soubory cookie, které se po ukončení návštěvy webových stránek automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Díky nim rozpoznáme váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o spouštění cookies informováni, takže jejich použití můžete povolit jen pro jednotlivé případy. Dále můžete povolit cookies pro určité případy nebo je úplně zakázat či nastavit automatické mazání při zavření prohlížeče. Pokud cookies deaktivujete, může to mít za následek omezení funkčnosti těchto stránek.

 

log soubory serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. log souborů, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto informace zahrnují:

 • typ/verzi prohlížeče
 • použitý operační systém
 • referrer URL
 • název počítače (hostname)
 • hodinu přihlášení k serveru

Tato data není možné přiřadit určitým osobám a nedochází k jejich propojení s jinými zdroji dat. Pokud zjistíme konkrétní informace o protiprávním použití, vyhrazujeme si možnost následné kontroly těchto dat.

 

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete svou nabídku prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme si vaše údaje z tohoto poptávkového formuláře včetně uvedených kontaktních údajů za účelem zpracování poptávky a pro případné vyřízení dodatečných dotazů. Tyto údaje bez vašeho svolení nepředáme dalším osobám.
Osobní údaje se použijí pouze k realizaci transakcí požadovaných zákazníkem.

 

Prohlášení o ochraně údajů pro používání služby Google Analytics
Tyto internetové stránky využívají analytickou službu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie. To jsou textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace získané pomocí souborů cookie o tom, jak používáte dané stránky, se zpravidla přenesou na server společnosti Google v USA, kde se uloží.
Pokud je na těchto stránkách aktivována anonymizace IP adresy, Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí.  Pouze ve výjimečných případech se přenese úplná IP adresa na server společnosti Google v USA a teprve tam je zkrácena. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek Google využije tyto informace k vyhodnocení používání stránek, sestavení zprávy o aktivitách na daných stránkách a předání dalších informací o službách spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli stránek. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude propojena s dalšími daty, které má Google k dispozici. Příslušným nastavením svého prohlížeče můžete zakázat ukládání souborů cookie. Rádi bychom vás ale upozornili, že v takovém případě se může stát, že nebudete moct využít všechny funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu. Ukládání informací o používání internetových stránek získaných pomocí souborů cookie (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů ze strany Google můžete navíc zakázat pomocí pluginu prohlížeče, který je k dispozici ke stažení a instalaci zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs
Jako alternativu k doplňkům prohlížeče (browser add-on) nebo pro prohlížeče na mobilních přístrojích Google Analytics deaktivace, (Opt Out funguje pouze v daném prohlížeči a pro tuto doménu). Na vašem přístroji se uloží soubor opt-out cookie. Abyste smazali soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

 

Prohlášení o ochraně údajů pro používání služby Google +1
Na našich stránkách nejsou použity funkce Google +1, nicméně existuje zde přímé propojení na naše Google +1 stránky. Poskytovatelem služby je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Použití získaných informací: Vámi poskytnuté informace budou použity v souladu s platnými ustanoveními o ochraně dat společnosti Google. Google může zveřejnit souhrnné statistky o aktivitách uživatelů služby +1, resp. předá tyto informace uživatelům a partnerským systémům (např. publikačním systémům, inzerentům nebo propojeným stránkám).
Pokud si nepřejete, aby Google přiřadil vaši návštěvu našich internetových stránek vašemu uživatelskému účtu Google, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu Google.

 

Prohlášení o ochraně údajů pro používání pluginů sociální sítě Facebook (tlačítko „líbí se mi“)
Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook; poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy sítě Facebook poznáte podle loga Facebooku. Přehled pluginů sítě Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když navštívíte naše stránky, vytvoří se pomocí pluginu přímé propojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak dostane informace, že jste se svou IP adresou navštívil naše stránky.
Upozorňujeme, že jako provozovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu předávaných údajů a jejich využití společností Facebook. Další informace o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Facebook zde: http://de-de.facebook.com/policy.php.
Pokud si nepřejete, aby návštěva našich stránek byla přiřazena vašemu uživatelskému profilu na Facbooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského profilu na Facebooku.

 

Prohlášení o ochraně údajů pro používání Twitteru
Na naše stránky jsou navázány funkce služby Twitter. Tyto funkce poskytuje společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet“ budou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a oznámeny dalším uživatelům. Tím také dochází k přenosu dat na Twitter. Upozorňujeme, že jako provozovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu předávaných údajů a jejich využití společností Twitter. Další informace o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Twitter zde: http://twitter.com/privacy.
Ochranu údajů si můžete nastavit v nastaveních svého účtu na Twitteru: http://twitter.com/account/settings.

 

Informace o vašich údajích, jejich vymazání nebo zablokování
Máte právo kdykoli si bezplatně vyžádat informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu, příjemci a účelu jejich zpracování. Dále máte právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. S dotazy ohledně osobních údajů a výše uvedených informací se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v impressu.

Správce značek Google
Tato webová stránka používá Správce značek Google. Tato služba umožňuje správu značek webových stránek prostřednictvím jediného rozhraní. Správce nástrojů Google implementuje pouze značky. To znamená, že nejsou používány žádné soubory cookie a žádné osobní údaje nejsou shromažďovány. Správce nástrojů Google spouští další značky, které mohou shromažďovat data. Správce značek Google však k těmto datům nemá přístup. Pokud je deaktivován na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny sledovací značky, pokud jsou implementovány pomocí Správce značek Google.

Pixely na Facebooku
Naše stránky využívají pixel akce návštěvníků Facebook pro měření konverze, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků webu po jejich přesměrování na webovou stránku poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. Výsledkem je, že efektivita reklam na Facebooku může být vyhodnocena pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizována budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto stránek anonymní, nemůžeme vyvodit závěry o totožnosti uživatelů. Data jsou však uložena a zpracovávána na Facebooku, takže je možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook může data použít pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí o využívání dat na Facebooku. V důsledku toho může Facebook povolit zobrazování reklam na Facebooku a mimo Facebook. Toto použití dat nemůže být ovlivněno námi jako provozovatelem stránek.

Použití pixelů Facebook je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o efektivní reklamu včetně sociálních médií.

V zásadách ochrany soukromí na Facebooku najdete další informace o ochraně vašeho soukromí: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci Vlastní publikum pro remarketing můžete také zakázat v části Nastavení reklamy na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Musíte být přihlášeni na Facebook.

Nemáte-li účet na Facebooku, můžete se z webové stránky Facebook na internetové stránce Interactive Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com/preferentialmanagement/) odhlásit z reklamy založené na používání.